Teleskopická hmoždinka

Teleskopická hmoždinka R45

DoP 100144795 –  prvek kotvícího systému ISO-TAK

Poptávkafrodl sfs

Prohlášení o vlastnostech

Číslo: DoP 100144795 –  prvek kotvícího systému ISO-TAK
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Teleskopická hmoždinka R45 x …
2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

 

ETAG 006, Viz produktový štítek
3. Předpokládané použiti stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikaci podle předpokladu výrobce:

 

Upevnění hydroizolačních systémů do střešních konstrukcí dle ETAG 006

 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

 

SFS intec AG, FasteningSystems, Rosenbergsaustrasse 10, 9435 Heerbrugg, Switzerland

 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje k úkolům uvedeným v čl. 12 odst. 2:

 

Frodl Group s.r.o.

503 27 Vlčkovice

Česká  republika IČ:46508392

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

 

2+

 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

 

• jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu:

• subjekt, systém kontroly a hodnoceni stálosti vlastností:

• osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:

 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

 

• jméno a číslo subjektu provádějícího technické hodnoceni:

• harmonizovaná technická specifikace:

• evropské technické posouzení (ETA)/schváleni:

• subjekt, systém kontroly a hodnoceni stálosti vlastností:

• osvědčeni o shodě pro systém řízení výroby:

 

 

 

Deutsches Institut fur Bautechnik

ETAG 006

ETA-08/0262

Karlsruher Institut fur Technologie, 2+

0769-CPD-123340

 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Minimální korozní odolnost 15 Kestrnichcyklů dle ETAG 006

Podstatné vlastnosti Technické parametry Harmonizovaná technická specifikace
Viz ETA-08/0262 Viz ETA-08/0262 Viz ETA-08/0262
10. Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

Pro uvádění tohoto produktu na trh nebo do provozu či při jeho používání není vyžadován bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), čl. 31, pokud při používání výrobku v souladu s předpokládaným účelem a při jeho likvidaci (recyklaci nebo odstraněni) podle platné legislativy není ohroženo životní prostředí.

Tento produkt neobsahuje látky, které by se uvolňovaly při normálních podmínkách nebo při předpokládaných provozních podmínkách. Proto se na něj nevztahuje povinnost registrace látek uvedených v tomto odstavci ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Na základě našich současných znalosti tento produkt neobsahuje žádné SVHC (zvláště problematické látky) v koncentracích nad 0,1 % (hmotn.) podle kandidátního seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

 

11. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve výhradní odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 

 

Walter Hammerle                                                            Kurt Blum                                                             Josef Frodl

Produktový manažer                                                       Vedoucí obchodního úseku                             Jednatel výhradního dovozce Frodl Group s.r.o.

 

 

 

Místo a datum vydáni: Hradec Králové 1.8.2013

 

Technicka specifikace

Teleskopická hmoždinka R45